เว็บไซต์ที่น่าสนใจDaily Forecast

PTT Oil Price

หน้าแรก ประวัติความเป็นมา
Written by Administrator   
Wednesday, 19 October 2011 22:21

ประวัติความเป็นมา

สถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติความเป็นมา

          ในปี  พ.ศ.  2533 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างยะลาขึ้น ในจังหวัดยะลาเพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 100 ปี กระทรวงศึกษาธิการ (2435 - 2535) โดยมอบหมายให้กรมอาชีวศึกษาในขณะนั้น ดำเนินการจัดหาที่ดินเพื่อจัดตั้ง และกรมอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา (นายวิทยา ทองขาว) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลาเป็นผู้ประสานงานหาที่ดินในเบื้องต้น

          เดือนพฤศจิกายน  2534 นายบุญสม  พึ่งปาน  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี และคณะได้เข้ากราบนมัสการท่านพระครูรามันห์คณารักษ์   เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน  เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการขอใช้ที่ดินของวัดเพื่อก่อสร้างวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา  เมื่อทราบถึงวัตถุประสงค์แล้ว  ท่านพระครูรามันห์คณารักษ์  ก็ยินดีแบ่งที่ดินส่วนที่เป็นของวัด  มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่  5 ตารางวา  คือ เลขที่ 4/2 ถนนเวฬุวัน  อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  ให้เช่าสำหรับก่อสร้างอาคารเรียนและบ้านพักครู  โดยมีสัญญาเช่า 30 ปี

ท่านพระครูรามันห์คณารักษ์

          ต่อมา นายนรชัย วุฒิเจริญมงคล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ซึ่งทำหน้าที่ผู้ประสานงานในขณะนั้นได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอกรมอาชีวศึกษา เพื่อเห็นชอบและดำเนินการต่อไป และเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2535   กระทรวงศึกษาธิการ   ได้จัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา   สังกัดกองการศึกษาอาชีพ   กรมอาชีวศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ   โดย ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายนรชัย วุฒิเจริญมงคล

          จากนั้นกรมอาชีวศึกษา ก็ได้จัดสรรงบประมาณ ให้เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนและ ปฏิบัติงาน   ขนาด 4 ชั้น จำนวน 2 หลัง   อาคารเรียนและสำนักงาน จำนวน 1 หลัง   บ้านพักผู้บริหารสถานศึกษา   จำนวน 1 หลัง บ้านพักครู จำนวน 2 หลัง 12 ห้อง   และบ้านพักนักการภารโรง   จำนวน  3 หลัง 6 ห้อง


ขนาดและที่ตั้ง

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ตั้งอยู่เลขที่ 4/2 ถนนเวฬุวัน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 

โทรศัพท์  0-7327-4505-8  โทรสาร 0-7336-1105

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  :  yala 05 

Website :  www.yalapoly.ac.th

E – mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

เลขวิทยุเคลื่อนที่ :  yala 30          ตั้งอยู่ในชุมชนเวฬุวัน มีประชาชนประมาณ 278  ครัวเรือนภายในชุมชนได้สนับสนุนส่งเสริมอาชีพแม่บ้านให้มีอาชีพเสริมโดยการผลิตกล้วยกวน ภายใต้ชื่อ กล้วยกวนเลิศรส  ผลิตขนมทองม้วน  ทองพับ  ผลิตโดยกลุ่มชุมชนเวฬุวัน เทศบาลนครยะลา และมีเขตติดต่อกับชุมชนต่าง ๆ  ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับชุมชนหัวสะพานสะเตง มีประชากรประมาณ  92  ครัวเรือน  โดยมีกิจกรรมภายในชุมชน คือ การทำผ้าบาติก โครงการจัดตั้งอาสาสมัครรวบรวมและแยกขยะในชุมชน

ทิศตะวันตก ติดต่อกับชุมชนหลังวัดเมือง มีประชากรประมาณ  280  ครัวเรือน โดยมีกิจกรรมภายในชุมชนคือ กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ และแปรรูปอาหาร (ทำหนางและปลาส้ม)

ทิศใต้และทิศตะวันตก ติดต่อกับชุมชนห้าแยกกำปงบาโงย มีประชากรประมาณ 415 ครัวเรือน โดยมีกิจกรรมภายในชุมชน คือ โครงการเลี้ยงไก่บ้านสามสายเลือด  โครงการเลี้ยงปลาในกระชัง เพาะพันธุ์ปลาจำหน่าย

 

การคมนาคม

ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอ/เขต           ประมาณ           4   กิโลเมตร

ระยะห่างจากที่ว่าการจังหวัดยะลา           ประมาณ           4   กิโลเมตร

ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร               ประมาณ     1,084   กิโลเมตร


ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา

 

ลำดับที่           ผู้บริหารสถานศึกษา                          ระยะเวลา

1                  นายนรชัย   วุฒิเจริญมงคล                  พ.ศ.2535 – 2539

2                  นายณรงค์   แก่นแท่น                        พ.ศ.2540 – 2545

3                  นายไพบูลย์   เพ็ชร์สงคราม                  พ.ศ.2546 – 2550

4                  นายปรีดี   เกตุทอง                           พ.ศ.2550 – 2551

5                  นายบพิตร   เสตะเมธากุล                    พ.ศ.2551 – 2552

6                  นายณรงค์   ไทยทอง                         พ.ศ.2553 – ปัจจุบันปรัชญาของวิทยาลัย

...ทักษะเด่น

          ....เน้นคุณธรรม

                    ... นำพัฒนา


วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

วิสัยทัศน์ (Vision)

สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและฝึกอบรมด้านอาชีวศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาโดยใช้การบริหารจัดการและเพิ่มสมรรถนะบุคลากร

 

พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ

2. บริการด้านอาชีวศึกษา

3. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

4. พัฒนาระบบการบริหารและบุคลากร

 

พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน

เป้าประสงค์ ผู้เรียนมีปริมาณเพิ่มขึ้น

1. สร้างเครือข่ายกับสถานศึกษาของรัฐและเอกชน

2. สร้างเครือข่ายกับกลุ่มอาชีพ/สถานประกอบการ

3. การประชาสัมพันธ์เชิงรุก

 

พันธกิจที่ 2 บริการด้านอาชีวศึกษา ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริการวิชาชีพ

เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาและบริการด้านวิชาชีพแก่ชุมชน

4. พัฒนาความรู้สู่ชุมชน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้

5. สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ

6. พัฒนากลุ่มอาชีพ

 

พันธกิจที่ 3 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน

เป้าประสงค์ การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ

7. ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ

8. พัฒนาหลักสูตร

9. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

10. สร้างสื่อการเรียนการสอน

11. พัฒนาห้องเรียน/ห้องปฏิบัติงาน

12. จัดหาอุปกรณ์/ครุภัณฑ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอน

เป้าประสงค์ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และความเป็นไทย

13. สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม

14. ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬา

15. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมชาติ/ศาสนา/พระมหากษัตริย์

16. ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างเสริมคุณภาพตามมาตรฐาน

เป้าประสงค์ สถานศึกษาที่มีมาตรฐาน

17. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

18. พัฒนามาตรฐานผู้เรียน

 

พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารและบุคลากร ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหาร

เป้าประสงค์ สถานศึกษามีระบบการบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

19. พัฒนาระบบเทคโนโลยี

20. พัฒนาระบบการบริหารงาน

21. พัฒนาระบบการควบคุมและตรวจสอบ

22. พัฒนาระบบการให้บริการ

23. พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาบุคลากร

เป้าประสงค์ บุคลากรมีความรู้ ความสามารถปฏิบัติงานบรรลุตามยุทธศาสตร์

24. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ

เป้าประสงค์ สถานศึกษามีระบบเครือข่ายสารสนเทศที่มีคุณภาพ

25. พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศและระบบเครือข่าย

Last Updated on Thursday, 08 November 2012 10:34
 

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา


link_banners
รับ-ส่งหนังสือ Online

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday33
mod_vvisit_counterYesterday81
mod_vvisit_counterThis week386
mod_vvisit_counterThis month1823
mod_vvisit_counterAll57020
Visitors Counter 1.0.3Powered by Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.