วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

 
แบบทดสอบ   ความรู้พื้นฐาน   จำนวน 40 ข้อ
โดย อ. เจษฎา วาเจ๊ะ  

คำชี้แจง   ข้อสอบแบบเลือกตอบ               มีทั้งหมด  40  ข้อ

คำสั่ง  ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด  โดยให้คลิกในวงกลมหน้าข้อที่ต้องการ


ข้อที่ 1)
คอมพิวเตอร์ คืออะไร
   1. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
   2. อุปกรณ์เก็บความจำ
   3. เครื่องคำนวณ
   4. ถูกทุกข้อ


ข้อที่ 2)
Keyboard คือ อะไร
   1. แป้นพิมพ์ดีด
   2. อุปกรณ์ที่ใช้สั่งงานคอมพิวเตอร์
   3. อุปกรณ์ที่ใช้แสดงผลการทำงานของคอมพิวเตอร์
   4. อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับนำข้อมูลเข้า


ข้อที่ 3)
จอภาพทำหน้าที่ในส่วนใด
   1. Input
   2.
Process
   3.
Output
   4.
soft ware


ข้อที่ 4)
Hard disk คือ อะไร
   1. อุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์
   2. หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์
   3. อุปกรณ์เก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์
   4. อุปกรณ์เสริมสำหรับคอมพิวเตอร์


ข้อที่ 5)
คอมพิวเตอร์ เขียนเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไร
   1. COMPUTOR
   2.
COMPUTIR
   3.
COMPUTAR
   4.
COMPUTER


ข้อที่ 6)
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ จะทำงานได้ต้องมีส่วนประกอบใด
   1. ฮาร์ดแวร์
   2. ซอฟต์แวร์
   3. บุคลากร
   4. ถูกทุกข้อ


ข้อที่ 7)
อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงาน จัดการ และประมวลผลข้อมูล คือ
   1. RAM
   2.
CPU
   3.
Video Card
   4.
Hard disk


ข้อที่ 8)
หน่วยประมวลผลของคอมพิวเตอร์สร้างจากอะไร
   1. ทรานซิสเตอร์
   2. วงจร IC
   3. แผ่นทองแดง
   4. แผ่นซิลิกอน


ข้อที่ 9)
CPU เปรียบได้กับส่วนใดของร่างกายมนุษย์
   1. แขน
   2. หัวใจ
   3. เท้า
   4. สมอง


ข้อที่ 10)
หน่วยความจำชั่วคราวในคอมพิวเตอร์เรียกว่าอะไร
   1. RAM
   2.
ROM
   3.
Byte
   4.
DOS


ข้อที่ 11)
หน่วยความจำถาวรในคอมพิวเตอร์เรียกว่าอะไร
   1. RAM
   2.
ROM
   3.
Byte
   4.
DOS


ข้อที่ 12)
อุปกรณ์ใดที่ทำหน้าที่พิมพ์ข้อมูลลงในกระดาษ
   1. Monitor
   2. Printer
   3.
Scanner
   4.
ถูกทุกข้อ


ข้อที่ 13)
แป้นพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์ในอดีตมีจำนวนปุ่มเท่าใด
   1. 64 ปุ่ม
   2.
84 ปุ่ม
   3.
101 ปุ่ม
   4.
104
ปุ่ม


ข้อที่ 14)
หน่วยความจำชั่วคราวในคอมพิวเตอร์ควรมีอย่างน้อยเท่าใด
   1. 1 KB
   2.
100 KB
   3.
640 KB
   4.
1,024 KB


ข้อที่ 15)
ไวรัสคอมพิวเตอร์ คืออะไร
   1. เชื้อไวรัส
   2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
   3. ไม่ใช่โปรแกรม
   4. เชื้อโรค


ข้อที่ 16)
1 KB มีค่าเท่ากับเท่าใด
   1. 1,000 bits
   2. 1,000 bytes
   3.
1,024 bits

   4. 1,024 bytes


ข้อที่ 17)
อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเล่นเกมส์ในคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดคือข้อใด
   1. Keyboard
   2.
Mouse

   3. Joystrick
   4.
Scanner


ข้อที่ 18)
ถ้านักเรียนพิมพ์ตัวเลขไม่ติดจะต้องกดปุ่มใด บนแป้นพิมพ์
   1. กด ปุ่ม Caps Lock
   2. กด ปุ่ม NumLock
   3.
กด ปุ่ม Delete
   4. กด ปุ่ม Shift


ข้อที่ 19)
แป้นพิมพ์ที่ใช้สลับการพิมพ์ ภาษา ไทย / English คือ ปุ่มใด
   1. ปุ่ม ESC
   2.
ปุ่ม ~
   3. ปุ่ม Alt
   4.
ปุ่ม En/Th


ข้อที่ 20)
ปุ่ม Delete จะใช้เมื่อใด
   1. เมื่อต้องการลบตัวอักษรที่ไม่ต้องการ
   2. เมื่อต้องการลบตัวอักษรด้านหน้าของ Cursor
   3. เมื่อต้องการลบตัวอักษรด้านหลังของ Cursor
   4.
เมื่อต้องการพิมพ์ตัวอักษรตัวใหม่แทนที่ตัวเก่า


ข้อที่ 21)
แป้นพิมพ์ที่ใช้ในการเว้นวรรค คือ ข้อใด
   1. Enter
   2. Shift
   3.
Space bar
   4.
Back space


ข้อที่ 22)
ปุ่ม ESC มีชื่อเต็ม ว่าอย่างไร
   1. ปุ่ม E - S - C
   2. ปุ่มยกเลิก
   3. Escape
   4. Cancel


ข้อที่ 23)
ปุ่ม Back space จะใช้เมื่อใด
   เมื่อต้องการลบตัวอักษรที่ไม่ต้องการ
   เมื่อต้องการลบตัวอักษรด้านหน้าของ Cursor
   เมื่อต้องการลบตัวอักษรด้านหลังของ Cursor
   ต้องการพิมพ์ตัวอักษรตัวใหม่แทนที่ตัวเก่า


ข้อที่ 24)
หากต้องการพิมพ์ตัวอักษรด้านบนของปุ่มควรกดปุ่มใดค้างไว้
   Ctrl
   Shift
   Alt
   Space bar


ข้อที่ 25)
ข้อใดเป็นขั้นตอนการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง
   1. start - computer
   2. start - turn of computer
   3. start - turn of computer - turn off
   4. start - program


ข้อที่ 26)
โปรแกรม Microsoft Power Point เป็นโปรแกรมสำหรับใช้งานด้านใด
   1. โปรแกรมเกี่ยวกับการสร้างรูปภาพ
   2. เป็นโปรแกรมเกี่ยวกับตาราง
   3. เป็นโปรแกรมเกี่ยวกับงานนำเสนอข้อมูล
   4. เป็นโปรแกรมเกี่ยวกับฐานข้อมูล


ข้อที่ 27)
โปรแกรม Microsoft Power Point จัดอยู่ในกลุ่มใด
   1. Microsoft office
   2.
Adobe
   3.
Web Desing

   4. Graphic


ข้อที่ 28)
ข้อใดเป็นสัญลักษณ์ของโปรแกรม Microsoft Power Point


   1.


   2.


   3.


   4.


ข้อที่ 29)
เมื่อต้องการบันทึกเอกสารต้องใช้คำสั่งใด
   1. แฟ้ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ บันทึก
   2. แฟ้ม บันทึกเป็น
   3. มุมมอง บันทึก
   4. มุมมอง บันทึกเป็น


ข้อที่ 30)
สิ่งใดที่จะแสดงให้เรารู้ว่าเราได้ทำการบันทึกข้อมูลแล้ว
   1. มีข้อความปรากฎขึ้นที่จอภาพ
   2. มีชื่ออยู่ที่แผ่นดิสก์เกตต์
   3. มีชื่อไฟล์อยู่ที่ไตเติลบาร์
   4. มีชื่อไฟล์อยู่ที่สเตตัสบาร์


ข้อที่ 31)
เมื่อต้องการเปลี่ยนสีให้กับตัวอักษรต้องใช้สัญลักษณ์ใด


   1.


   2.


   3.


   4.


ข้อที่ 32)
เมื่อต้องการเปลี่ยนสีให้กับรูปร่างต่างๆ ต้องใช้สัญลักษณ์ใด


   1.


   2.


   3.


   4.


ข้อที่ 33)
สัญลักษณ์     I     หมายถึง
   1. ทำตัวอักษรเป็นตัวหนา
   2. ทำตัวอักษรเป็นตัวเอียง
   3. ทำตัวอักษรเป็นตัวหนา
   4. ทำตัวอักษรมีขีดเส้นใต้


ข้อที่ 34)
การใช้เมาส์สามารถทำได้กี่วิธี
   1. ทำได้ 2 วิธี
   2.
ทำได้ 3 วิธี
   3.
ทำได้ 4 วิธี
   4.
ทำได้ 5 วิธี


ข้อที่ 35)
พื้นที่ฉากหลังของหน้าจอเรียกว่าอะไร
   1. ไอคอน
   2. เดสก์ทอป
   3. ทาสก์บาร์
   4. ปุ่ม start


ข้อที่ 36)
การนำเสนอข้อมูลหมายถึง ข้อใด
   1. การใช้ทักษะในการนำเสนอ
   2. การสื่อสารเพื่อเสนอข้อมูล
   3. เสนอข้อเท็จจริง
   4. เสนอแนะการวางแผน


ข้อที่ 37)
ข้อใดควรทำเป็นขั้นตอนแรกในการนำเสนอข้อมูล
   1. เตรียมความพร้อมของสถานที่
   2. ศึกษาข้อมูล
   3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
   4. วางแผนการนำเสนอ


ข้อที่ 38)
จากข้อ 37 ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนในการเตรียมการเพื่อนำเสนอข้อมูลได้ถูกต้อง
   1. 1 2 3 4
   2.
2 3 1 4
   3.
2 4 3 1
   4.
3 2 4 1

 


ข้อที่ 39)
โปรแกรมสำหรับการเสนอผลงาน การโฆษณา นิยมใช้โปรแกรมใด
   1. เอ็กเซล
   2. เวิร์ด
   3. พาวเวอร์พ้อย
   4. วินโดวส์


ข้อที่ 40)
ข้อใดเป็นไฟล์ที่บันทึกจากโปรแกรมการนำเสนอข้อมูล
   1. Work.exe
   2 .Work.doc
   3.
Work.pdf

   4.
Work.ppt