Get Adobe Flash player
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา : < สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2558,2561 >


jobblock curs58
classroom
std2018
grade oonline
RMS2016
money 63
research 63Bompok
Emailyalapoly25

สถิติการเยี่ยมชม

765419
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
288
723
1011
757905
17472
31388
765419

Your IP: 182.52.36.98
2021-04-19 07:25

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

          1. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมาย และหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
          2. วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
          3. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ แผนกวิชา และงานต่าง ๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ บุคคล องค์กร และหน่วยงานภายนอก ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
          4. ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
          5. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
          6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
          7. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
          8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางนุจรี ฮ่องย่อง
หัวหน้างาน 
kru youngนางสาวรอซีย๊ะ  ปาแนม๊ะ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
  0049

 

 

นางจริยา  สุวรรณชาตรี
เจ้าหน้าที่

 benjaนางสาวเบญจมาพร  บุญแนบ
เจ้าหน้าที่
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอบันนังสตา
 0009นางสาวแวยาม  อะหะมะ

เจ้าหน้าที่
น.ส. รอฮาน ยโสะ ครอตราจาง ศนยฯบนนงสตานางสาวรอฮานี  ยูโสะ

เจ้าหน้าที่

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 4/2 ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์  0-7327-4506  โทรสาร.0-7336-1105

www.yalapoly.ac.th Copyright © 2017. All Rights Reserved.