Get Adobe Flash player
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา : < สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2558,2561 >


std2018
RMS2016
611
Emailyalapoly25

สถิติการเยี่ยมชม

405983
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
115
1074
2202
398394
14279
23172
405983

Your IP: 182.52.36.98
2020-01-22 04:05

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

          1. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมาย และหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
          2. วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
          3. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ แผนกวิชา และงานต่าง ๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ บุคคล องค์กร และหน่วยงานภายนอก ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
          4. ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
          5. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
          6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
          7. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
          8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 0066นางปุญชรัลมิ์  บุตรอินพรหม
หัวหน้างาน
 

 

 

นางนุจรี ฮ่องย่อง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

  0053

 

 

นางสาวปริยากร  ไชยชาญยุทธ์
เจ้าหน้าที่

นางสาวอัสมา  จระกา
เจ้าหน้าที่
 S 22241300นางสาวกุลธิรัตน์  สุทธนะ
เจ้าหน้าที่ 
 

 

 

นางพิจิตรา แก้วแดง
เจ้าหน้าที่ 

007ว่าที่ ร.ต. หญิงนงเยาว์  สาราบรรพ์
เจ้าหน้าที่

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 4/2 ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์  0-7327-4506  โทรสาร.0-7336-1105

www.yalapoly.ac.th Copyright © 2017. All Rights Reserved.