Get Adobe Flash player
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา : < สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2558,2561 >


jobblock curs58
std2018
RMS2016

611Bompok
Emailyalapoly25

สถิติการเยี่ยมชม

604170
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
763
1208
2758
595021
19606
24080
604170

Your IP: 182.52.36.98
2020-10-20 21:17

ประวัติการจัดตั้งสถานศึกษา

ในปี พ.ศ.2533 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างยะลาขึ้น ในจังหวัดยะลาเพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 100 ปี กระทรวงศึกษาธิการ (2435–2535) โดยมอบหมายให้กรมอาชีวศึกษาในขณะนั้นดำเนินการจัดหาที่ดินเพื่อจัดตั้งและกรมอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา (นายวิทยา ทองขาว) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา เป็นผู้ประสานงานหาที่ดินในเบื้องต้น

เดือนพฤศจิกายน  2534 นายบุญสม พึ่งปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี และคณะได้เข้ากราบมนัสการท่านพระครูรามันห์คณารักษ์  เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการขอใช้ที่ดินของวัดเพื่อก่อสร้างวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา เมื่อทราบถึงวัตถุประสงค์แล้ว ท่านพระครู รามันห์คณารักษ์ ก็ยินดีแบ่งที่ดินส่วนที่เป็นของวัดมี เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ 5 ตารางวา คือเลขที่ 4/2 ถนนเวฬุวัน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ให้เช่าสำหรับก่อสร้างอาคารเรียนและบ้านพักครู       โดยมีสัญญาเช่า 30 ปี

ต่อมา นายนรชัย วุฒิเจริญมงคล  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ซึ่งทำหน้าที่ผู้ประสานงานในขณะนั้น ก็ได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอกรมอาชีวศึกษา เพื่อเห็นชอบและดำเนินการต่อไป และเมื่อวันที่  17  มิถุนายน  2535  กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา สังกัดกองการศึกษาอาชีพ  กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  โดย ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

จากนั้นกรมอาชีวศึกษา ก็ได้จัดสรรงบประมาณ ให้เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนและ ปฏิบัติงาน   ขนาด  4  ชั้น จำนวน  2 หลัง  อาคารเรียนและสำนักงาน จำนวน  1 หลัง  บ้านพักผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน 1 หลัง บ้านพักครู จำนวน 2 หลัง  12 ห้อง  และบ้านพักนักการภารโรง จำนวน  3 หลัง 6 ห้อง

ที่ตั้งสถานศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา  ตั้งอยู่เลขที่ 4/2 ถ.เวฬุวัน  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลา 
รหัสไปรษณีย์  9500  โทรศัพท์  0-7327-4506  โทรสาร 0-7336-1105

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  :  yala 05

                            Website :  www.yalapoly.ac.th 

                            e – mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

              เลขวิทยุเคลื่อนที่ :  yala30

ตั้งอยู่ในชุมชนเวฬุวัน มีประชาชนประมาณ 278  ครัวเรือนภายในชุมชนได้สนับสนุนส่งเสริมอาชีพแม่บ้านให้มีอาชีพเสริมโดยการผลิตกล้วยกวน ภายใต้ชื่อ กล้วยกวนเลิศรส  ผลิตขนมทองม้วน  ทองพับ  ผลิตโดยกลุ่มชุมชนเวฬุวัน เทศบาลนครยะลา และมีเขตติดต่อกับชุมชนต่าง ๆ  ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับชุมชนหัวสะพานสะเตง มีประชากรประมาณ 92 ครัวเรือนโดยมีกิจกรรมภายในชุมชน คือ การทำผ้าบาติก โครงการจัดตั้งอาสาสมัครรวบรวมและแยกขยะในชุมชน

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับชุมชนหลังวัดเมือง มีประชากรประมาณ 280 ครัวเรือนโดยมีกิจกรรมภายในชุมชนคือ กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ และแปรรูปอาหาร 
(ทำหนางและปลาส้ม)

ทิศใต้และทิศตะวันตก  ติดต่อกับชุมชนห้าแยกกำปงบาโงย มีประชากรประมาณ 415 ครัวเรือน โดยมีกิจกรรมภายในชุมชน คือ โครงการเลี้ยงไก่บ้านสามสายเลือด โครงการเลี้ยงปลาในกระชัง เพาะพันธุ์ปลาจำหน่าย

การคมนาคม

ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอ/เขต  

ประมาณ           4   กิโลเมตร

ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอ/เขต  เมือง

ประมาณ          4   กิโลเมตร

ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร

ประมาณ     1,084   กิโลเมตร

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 4/2 ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์  0-7327-4506  โทรสาร.0-7336-1105

www.yalapoly.ac.th Copyright © 2017. All Rights Reserved.